Uvjeti i Odredbe

Komunikacija izmedu Korisnika i obrta Proper Stuff odvija se pisanim putem e-mailom a prigovori, zahtjevi i pritužbe kao i odgovori na njih dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima i to zakonom o zaštiti potrošaca, opcom uredbom o zaštiti osobnnih podataka i slično.

Predugovorne obavijesti cine dio ugovora sklopljenog na daljinu, zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda te ce se prije potvrdivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od kupca tražiti da ist eprihvati, da je upoznat sa istim , suglasan, dok ce nakon potvrdivanja narudžbe sklapanja ugovora iste biti dostavljene kupcu poruke kojom se potvrduje da je ugovor sklopljen. Kada kupac potvrdi narudžbu i izvrši placanje ugovor se smatra sklopljenim, a prodavatelj se obvezuje kupcu poslati potvrdu da je narudžba zaprimljena.

Korištenjem usluga web stranice https://properstuff.hr prihvačate ove uvjete prodaje, odnosno primate na znanje predugovorne obavijesti sadržane u ovom tekstu. Ako niste suglasni s uvijetima, nemojte koristiti ovu stranicu niti putem nje naručivati proizvode.

– Ova Web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama obrta Proper Stuff te služi kao elektroničko prodajno mjesto – internet trgovina.

– Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti na podrucju Republike Hrvatske

– Kupnjom proizvoda putem internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao , primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio opće uvjete

– Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

– Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu

– Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja za zlouporabu

– Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti , mijenjati sadržaj ovih općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih , druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog ćega su kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Glavna obilježja robe

Proizvodi i usluge su prikazani opisno za svaki proizvod zasebno, uz detaljni prikaz pomoću nekoliko fotografija, za svaki proizvod zasebno.

– Proizvodi i usluge koje je moguće kupiti postavljeni su na internetskoj stranici, a uz svaki prikazan proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijene.

 

Zamjena, Povrat Robe I Reklamacija​

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedecim slučajevima

  • isporuka koja nije moguče naručiti
  • isporuka koja ima grešku ili oštećenje
  • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

 

Zamjena Robe

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak, a kupac je na vrijeme izvjestio prodavatelja, kupac može tražiti zamjenu kupljenog proizvoda. Proizvodi sa vidljivim oštecenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvodi koji su ošteceni zbog neprikladne upotrebe nije moguće zamjeniti.

 

Postupak Reklamacije

Prodavatelj ce odobriti povrat proizvoda kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem e-pošte. U tom slucaju molimo vas da nam pošaljete informacije s brojem narudžbe, računom i opisom reklamacije e-mailom na hello@properstuff.hr . Na zaprimljen prigovor prodavatelj ce potrošacu odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošaca. U slucaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplačenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost proizvoda koji nije više u mogućnosti isporučiti.

 

Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Prema zakonu o zaštiti potrošaca kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismeno putem elektroničke pošte koristeći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora propisan pravilnikom o pravu potrošaca na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest o ćemu ce bez odgadanja obavijestiti kupca elektronickom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgadanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je sukladno Cl.74 Zakona o zaštiti potrošaca , obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplacenih sredstava u roku od 14 dana, a rok pocinje teci od dana kada proizvod bude vracen prodavatelju. Kupac koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne troškove povrata proizvoda. Sukladno Cl.77 st.5 Zakona o zaštiti potrošaca kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Prodavatelj utvrduje uvjete povrata – postotke umanjena iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijendnosti proizvoda.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se može elektronicki ispuniti i poslati na mail adresu hello@properstuff.hr

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor Proper Stuff izvršit će povrat novca zaprimljen od kupca, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka kupca o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi kupac osim ako je razlog povrata odgovornost prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na način na računu ili pouzečem.

Povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je kupac dostavio dokaz da je roba poslana nazad. Robu je kupac dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je kupac uputio odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv nacin na našu e-mail adresu hello@properstuff.hr

Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje/ dostavi na dokaziv nacin. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno utvrditi funkcionalnost robe. Ukoliko je proizvod vracen neispravnim, s vecim oštecenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe , te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplacenih sredstava.

 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora

– Ugovor o uslugama prodavatelja u potpunosti ispunio, a ispunjenje je zapocelo uz izricit prethodni pristanak kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa cinjenicom da ce izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

– predmet ugovora roba koja je izradena po specifikaciji kupca ili ili koja je jasno prilagodena kupcu

– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istice rok upotrebe

– kupac posebno zahtjevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s tim da ako prilikom takvog posjeta , uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtjevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge , odnosno isporuci i neku drugu robu osim on ekoja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnih uslugama ili robom.

 

Trajanje Ugovora

Ugovor koju kupac sklapa s prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim placanjem od strane kupca , u slucaju da ne bude raskinut. Ove predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

 

Završne Odredbe

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se zakon o elektroničkoj trgovini , zakon o zaštiti potrošaca , zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji djelom ureduju pojedina pitanja iz ovog područja.

Prodavatelj i kupac ce sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome nikako ne bi uspjeli, nadležan je nadležni sud u Zagrebu.

Prihvačanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Cijena dostave 4€

Proper Stuff, obrt za trgovinu

Martićeva 67,

Zagreb 10 000

OIB: 29737469043

Start typing and press Enter to search

Košarica

Nema proizvoda u košarici.